خانه توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی به معنای بهبود رفاه همۀ افراد در جامعه است تا بتوانند همۀ استعدادهای خود را شکوفا کنند. موفقیت جامعه به سعادت همۀ شهروندان مرتبط است. توسعه اجتماعی یعنی سرمایه‌گذاری روی مردم.

مطلبی برای نمایش وجود ندارد