اخلاق کار

اخلاق کار باور ها و ارزش‌هایی هستند که کارکنان هر صنعتی سعی می‌کنند آنها را داشته باشند. بر اساس این اخلاقیات، کار و کوشش برای تقویت شخصیت و توانایی‌های فردی مزیت اخلاقی دارد و یک فضیلت است.